قوانین و مقرارات

قوانین و مقرارات دارت وب

  • نحوه طراحی و اجرا وب سایت: در مدت زمان تعیین شده در قرار داد پیش نمایش اولیه از وب سایت به کارفرما ارائه داده می شود پس از بررسی، ایرادات و تغییرات مورد نظر وب سایت به مجموعه دارت اعلام شده و مراحل رفع ایرادات و تغییرات شروع شده و پس از آن مرحله دوم پیش نمایش به اجرا در آمده و تغییرات نهایی بر روی وب سایت انجام میگردد و در نهایت وب سایت به کارفرما تحویل داده خواهد شد.
  • نحوه پرداخت مبل قرارداد: در زمان عقد قرارداد پیش پرداخت قید شده در قرارداد توسط کارفرما به مجری پرداخت شده و مراحل دیگر پرداخت نیز طبق توافق صورت گرفته در قرارداد در زمانبندی مشخص شده، پرداخت میگردد. تحویل وب سایت به کارفرما در آدرس اصلی وب سایت منوط به پرداخت کامل مبلغ قرارداد می باشد.
  • نوع محتوای وب سایت: مسئولیت شرعی و قانونی تمامی محتوای وب سایت از قبیل متن، عکس، ویدئو و دیگر رسانه های دیجیتال بارگزاری شده بر روی وب سایت و هاستینگ مربوط به هر وب سایت مستقیما به عهده کارفرما بوده و این مجموعه در قبال آنها مسئولیتی نخواهد داشت.
  • تهیه محتوای وب سایت: جمع آوری و تهیه محتوای مورد نظر کارفرما به عهده ایشان بوده و در صورتی که این محتوا توسط مجموعه دارت وب تهیه و تنظیم گردد شامل هزینه می باشد.
  • پشتیبانی فنی وب سایت: دارت وب پس از تحویل وب سایت به کارفرما، به مدت یک سال خدمات پشتیبانی فنی آن را به عهده خواهد داشت و در صورت نیاز به تمدید ۳۰ درصد از مبلغ طراحی وب سایت به عنوان هزینه سالیانه پشتیبانی فنی در نظر گرفته خواهد شد.
  • کارفرما متعهد میشود پس از اتمام پروژه، گواهی حسن انجام کار برای مجری صادر نماید.
  • هرگونه اشتباه از طرفین در تنظیم ، ارسال و پرداخت صورت حساب هزینه ها قابل برگشت می باشد .
  • هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که به توافق طرفین رسیده باشد به صورت الحاقیه قرارداد تنظیم و پس از امضا برای طرفین قابل اجرا خواهد بود .
  • چنانچه پیمانکار نسبت به وجوه دریافتی بابت هر صورت حساب معترض باشد می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از دریافت ، مراتب را کتبا و با ذکر دلایل و مستندات لازم به کارفرما اعلام نماید . در غیر این صورت موضوع تایید شده تلقی خواهد شد .
  • پیمانکار در رابطه با دامین و هاست تهیه شده از سوی کارفرما و همچنین هزینه تمدید هاست و دامین و ایجاد اختلالات فنی مرتبط با هاست در وب سایت هیچ گونه تعهدی ندارد .